🇸🇪 / 🇬🇧

We invite professional and amateur photographers to participate in Camera Shift Contest – Photo Walk with tasks – Angel Jewelry and Nature in Stockholms botanical gardens – new opportunities, new challenges, new experiences, new inspirations and new photos for the portfolio are only some of the benefits of participating in our event!

Camera Shift photo walk in Stockholm

Choose the right ticket on www.Billetto.se

1 / Basic Photo Walk ticket entitles you to:

– participate in Photo Walk

– using our inspiration

– taking photos of Angel Jewelry, model and nature for the portfolio

– publish your best photos in Camera Shift Group on Facebook

2 / Comfort Photo Walk ticket entitles you to:

– participate in Photo Walk

– using our inspiration and photo tips

– taking photos of Angel Jewelry, model & nature for the portfolio

– publish your photos on www.CameraShift.com, Facebook: Camera Shift and Instagram: Camera Shift

– participate in Photo Walk Contest with prizes:

  1. Participation in Tasks exhibition in Power of Art VR Gallery.
  2. Publication of winning photos in Stockholm Designer Magazine.
  3. Free Ticket for the next Camera Shift Photo Walk or other meeting.
  4. Camera Shift Certificate confirming the place on the podium.

3 / Premium Photo Walk ticket entitles you to:

– participate in Photo Walk

– using our inspiration and individual photo tips

– taking photos of Angel Jewelry, model & nature for the portfolio

– publish your photos on www.CameraShift.com, Facebook: Camera Shift and Instagram: Camera Shift

– participate in Photo Walk Contest with prizes:

  1. Participation in Tasks exhibition in Power of Art VR Gallery.
  2. Publication of winning photos in Stockholm Designer Magazine.
  3. Free Ticket for the next Camera Shift Photo Walk or other meeting.
  4. Camera Shift Certificate confirming the place on the podium.

– Open ticket to participate in one of the Worldwide Camera Shift Contest online – 5 photos.

***

If the number of people interested is greater than tickets – we will probably create an additional group on the same day at 2:30 pm or on a different day – sign up for the waiting list!

***

The participant undertakes to:

– proper signing of published photos resulting from our event:

Photo: Photographer’s name or nickname

Model: Jolanta Stankiewicz

Jewelry and styling: Angel Jewelry by Jolanta Stankiewicz

Event: Camera Shift – Photo Walk with tasks – Angel Jewelry and Nature in botanical gardens

– in connection with the provisions on the protection of copyright and image, contracts with the jewelry author and model are signed individually by the participants – however, the model obligatorily agrees to use her image indefinitely in a positive context for the purposes of the participants’ portfolio – provided that photos are sent for use on behalf of her portfolio – in both cases without the possibility of reselling photos and with the obligation to sign properly Other conditions are possible on the basis of individual agreements with the model and the jewelery author.

– keeping distance and hygiene rules related to covid-19

– if you don’t feel well, stay at home

– if you are vaccinated or have a confirmed history of covid-19 disease in the last 6 months – let us know – we will feel safer with you.

– in the case of additional costs, e.g. resulting from ticket fees in Victoriahuset 20 SEK, or other – the participants decides whether they wants to incur additional costs – there is no obligation to take photos everywhere.

– everyone can take accessories with him, e.g. a small mirror or a white or black PVC plate, reflectors, etc. – for additional effects …

The organizer is not responsible for the users’ equipment – everyone should take care of themselves and the safety of others as well.

The organizer reserves the right to make changes, especially those resulting from unexpected random events or related to corona virus. In case of rainy weather, there may also be changes: we will offer you a different place and maybe a different topic or a change of date, and in the event of cancellation for this reason, you can return the ticket on the basis of Billetto.se.

Always up-to-date information on www.CameraShift.com and Fb: Camera Shift.

****************************************

Tävling – Fotovandring med uppgifter – Änglasmycken och natur i Sthlms botaniska trädgårdar

Vi inbjuder professionella och amatörfotografer att delta i Camera Shift Contest – Photo Walk med uppgifter – Änglasmycken och natur i Stockholms botaniska trädgårdar – nya möjligheter, nya utmaningar, nya upplevelser, nya inspirationer och nya foton för portföljen är bara några av fördelarna att delta i vårt evenemang!

Camera Shift fotovandring i Stockholm

Välj rätt biljett på www.Billetto.se :

1 / Basic Photo Walk-biljett ger dig rätt till:
– delta i Photo Walk

– med hjälp av vår inspiration

– ta bilder av änglasmycken, modell och natur för portföljen

– publicera dina bästa foton i Camera Shift Group på Facebook

2 / Comfort Photo Walk-biljett ger dig rätt till:
– delta i Photo Walk

– med hjälp av våra inspiration och fototips

– ta bilder av änglasmycken, modell och natur för portföljen

– publicera dina foton på www.CameraShift.com, Facebook: Camera Shift och Instagram: Camera Shift

– delta i Photo Walk Contest med priser:

Deltagande i Tasks-utställningen i Power of Art VR Gallery.
Publicering av vinnande bilder i Stockholm Designer Magazine.
Gratis biljett till nästa Camera Shift Photo Walk eller annat möte.
Camera Shift Certificate som bekräftar platsen på prispallen.
3 / Premium Photo Walk-biljett ger dig rätt till:
– delta i Photo Walk

– med hjälp av vår inspiration och individuella fototips

– ta bilder av änglasmycken, modell och natur för portföljen

– publicera dina foton på www.CameraShift.com, Facebook: Camera Shift och Instagram: Camera Shift

– delta i Photo Walk Contest med priser:

Deltagande i Tasks-utställningen i Power of Art VR Gallery.
Publicering av vinnande bilder i Stockholm Designer Magazine.
Gratis biljett till nästa Camera Shift Photo Walk eller annat möte.
Camera Shift Certificate som bekräftar din plats på prispallen.
– En öppen biljett för att delta i en av Worldwide Camera Shift Contest online – 5 foton.

***
Om antalet intresserade är större än biljetter – skapar vi förmodligen en extra grupp samma dag kl. 14.30 eller en annan dag – anmäl dig till väntelistan!
***
Deltagaren åtar sig är:
– korrekt signering av publicerade bilder som härrör från vårt evenemang:

Foto: Fotografens namn eller smeknamn

Modell: Jolanta Stankiewicz

Smycken och styling: Änglasmycken av Jolanta Stankiewicz

Händelse: Camera Shift – Fotovandring med uppgifter – Änglasmycken och natur i botaniska trädgårdar

– i samband med bestämmelserna om skydd av upphovsrätt och bild undertecknas avtal med upphovsrättsinnehavaren för smyckena och modellen individuellt av deltagarna – dock accepterar modellen obligatoriskt att använda sin bild på obestämd tid i ett positivt sammanhang för deltagarnas portfölj – förutsatt att bilder skickas för användning för hennes portfölj – i båda fallen utan möjlighet att sälja foton och med skyldighet att underteckna ordentligt. Andra villkor är möjliga på grundval av individuella avtal med modellen och upphovsrättsinnehavaren för smyckena.

– hålla avstånd och hygienregler relaterade till covid-19

– om du inte mår bra, stanna hemma

– om du har vaccinerats eller har en bekräftad historia av covid-19 sjukdom under de senaste 6 månaderna – låt oss veta – vi kommer att känna oss säkrare med dig.

– vid extra kostnader, t.ex. till följd av biljettavgifter i Victoriahuset 20 SEK eller annat – deltagarna bestämmer om de vill ådra sig extra kostnader – det finns ingen skyldighet att ta bilder överallt.

– alla kan ta med sig tillbehör, t.ex. en liten spegel eller en vit eller svart PVC-platta, reflektorer etc. – för ytterligare effekter …

Arrangören är inte ansvarig för användarens utrustning – alla bör ta hand om sig själva och andras säkerhet också.

Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar, särskilt de som härrör från oväntade slumpmässiga händelser eller relaterade till koronavirus. Vid regnigt väder kan det också förekomma förändringar: vi kommer att erbjuda dig en annan plats och kanske ett annat ämne eller ändring av datum, och i händelse av avbokning av den anledningen kan du returnera biljetten på grundval av Billetto .se.

Alltid uppdaterad information på  www.CameraShift.com och Fb: Camera Shift.